Algemene voorwaarden Lidmaatschap Trendinstituut

  1. Het lidmaatschap van de Stichting Trendinstituut is geldig voor een kalenderjaar (van 1 januari t/m 31 december).
  2. Men kan kiezen uit verschillende lidmaatschapsvormen. De inhoud van de verschillende pakketten en de kosten staat op de pagina 'lid worden' van deze website gespecificeerd. 
  3. Het lidmaatschap wordt geacht gecontinueerd te worden, tenzij opgezegd uiterlijk 2 maanden voor het verstrijken van het kalenderjaar.
  4. De uitgegeven trendinformatie is voor strikt persoonlijk gebruik van de deelnemer.
  5. Het Trendinstituut behoudt zich nadrukkelijk alle aan haar toekomende auteursrechten voor ten aanzien van de uitgaven van het Trendinstituut. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of kenbaar gemaakt, in enige vorm op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnames of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Trendinstituut.
  6. Opzeggingen dienen schriftelijk 2 maanden voor het beëindigen van het abonnement bij ons binnen te zijn.
    Op 1 januari 2012 is de nieuwe wet rondom verlenging- en opzegtermijnen van abonnementen voor consumenten ingetreden. Deze wet geldt niet voor abonnementen op vakinformatie, die je uit hoofde van je beroep of bedrijf bent aangegaan. Het membership valt dus niet onder deze wet.
  7. Het Trendinstituut behoudt zich het recht voor op te treden tegen overtreders van het genoemde onder punt 4 en 5; overtreding kan leiden tot onmiddellijk royement van de deelnemer.